Напредък по проект - Подобряване процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник 25.02.2014

Печат
Публикуване

НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ

„Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник”

Продължава изпълнението от Община Долни Дъбник на проект „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник”, съгласно сключен Договор с регистрационен № 13-13-32 / 01.11.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Долни Дъбник и Министерство на Финансите с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен Капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, който е на стойност 79 278,85 лв. - продължителност 9 месеца от датата на сключване на договора.

На 14.01.2014 год. беше публикувана документацията за участие в публична покана по Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет „Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Долни Дъбник в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Разработване на програма за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници . Разработване на План за развитие на община Долни Дъбник 2014-2020 г” на сайта на Агенцията по обществени поръчки и на сайта на Общината.

На 21.01.2014 год. беше и крайния срок за подаване на офертите, в който срок в деловодството на Община Долни Дъбник бяха подадени 5 (пет) оферти. След разглеждането им от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Долни Дъбник, беше класирана на първо място и определена за изпълнител „ГЕОГРАФИКА” ООД, гр. София.