Проект "Подкрепа за социално включване на уязвими групи от община Долни Дъбник"

Печат
Публикуване

Община Долни Дъбник кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата  "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛОГОПЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

 

Срока за подаване на документи се удължава до 29.11.2015г. 

Община Долни Дъбник кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата  "Ранна интервенция на уврежданията"

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИАТОР

 

 

Община Долни Дъбник кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата  "Здравна консултация за деца"

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДИАТЪР

 

 

 

Община Долни Дъбник кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата  "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа"

 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГ