Юбилей - НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Печат
Публикуване

 

„Ние обичаме това, което правим, а за всичко е нужно начало!"
По сведения на Националния музей на образованието в гр. Габрово, годината на отк-риване на начално училище в гр. Долни Дъбник е 1870 г. Началото е поставено от жителите на града, които са будни и трудолюбиви хора. Създадени са три начални училища, които през 1979/1980 г. се обединяват в едно – НУ „Св. Св. Кирил и Методий". На 1 юни 2021 г. тържествено бе отбелязан 151-годишен юбилей, под надслов „С жажда за знание, с обич към децата". Открит бе нов информационен център по НП „Изграждане на училищна STEM среда". Сред много гости, родители и ученици, бе направена демонстрация на работа с лего роботи от клуба по занимания по интереси в училището, който се ръководи от г-н Преслав Гайдарски и г-н Теодор Николов. Направена бе демонстрация за засаждане на пролетници и засяване на семена в новоизградената „Зелена класна стая" от ученици от 4 клас, под ръководството на г-жа Димитрина Трифонова и Полина Христова – старши учители. Всички бяха възхитени от визията на информационния център, оборудван с лаптопи за всеки ученик, интерактивен дисплей с приложение с географски карти и учебен материал за изучаване разнообразието на растения и животни, 3Dпринтер, микроскопи, телескоп, пособия за провеждане на опити в новоизградената лаборатория и „Зелената класна стая", която бе разделена на сектори, оборудвана със система за капково напояване и система за поливане със слънчева батерия.
Главна ценност стратегията на НУ „Св. Св. Кирил и Методий" е детето. Днес сме изправена пред редица предизвикателства, които са резултат от динамичното развитие на технологиите и комуникациите. Усилията на всички трябва да бъдат насочени към грижата за физическото, интелектуалното и емоционално развитие на малкия ученик.
Възможност за реализиране на представената концепция от възгледи на училищния екип, предостави участието в Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда", защото програмата дава възможност за реализиране на качествен и въздействащ върху ученика образователен процес. Повишава се интересът на учениците в областта на науките и технологиите и предоставя всички необходими условия за провеждане на съвременно и качествено STEM обучение в училище.
Общата стойност на спечеления от нас проект е - 55556,00 лв. от които 5556.00 лв. са съфинансиране.
Училищният екип разработи интегрирана образователна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователната иновация в обучението и преподаването, с фокус върху дисциплините Човекът и природата, Човекът и обществото, Математика, Околен свят, Технологии и предприемачество и Компютърно моделиране. Целта провокиране интереса на учениците чрез реализиране на проект „Природоизследователи", който да повиши мотивацията им за учене, да ги подготви за професионална реализация, чрез подкрепата на бизнес-партньори и общността. Работата по проекта се осъществява чрез работа по две проектни задачи:
1.Изграждане на STEM център за практически лаборатории, свързани с реални науки и дигитални уроци
2.Практическо приложение на знанията чрез изнасяне на обучението в реални условия; използване на високо-технологична база на бизнес-партньори в областта на земеделието, животновъдството и технологиите
Целта е да създадем структура, базирана на нов подход в обучението, при който технологиите се използват не само като средство за изучаване на предметно знание, но и формиране на личностни умения, като себепознание, емоционална интелигентност и работа в екип.
За постигане на нашата цел изградихме основен информационен център, включващ лаборатория, хранилище и зелена класна стая - опитно поле.
Работата е конструирана в 5 станции, които да изследват връзките между нежива и жива природа, екология и здравословен начин на живот.
Първа станция: „ Природните богатства на родния край – жива и нежива природа" – е основния информационен център, в който учениците получават знания по природо-математически предмети. Изучаването на природните дадености на района се осъществява чрез използване на дигитални ресурси – електронни уроци и платформи, светлинни табла и карти на района, създаване на интердисциплинарни уроци с цел по-пълното осъзнаване значението на опазване на живота на планетата; изграждане на модели за природо-съобразно поведение, чрез включването им в реални ситуации;
Висок етап в равитието на технологиите е работата с 3D принтер, с цел развитие на креативността и въображението на учениците. Предоставена е възможност за работа с иновативно приложение на система за наблюдение в реално време на показатели за влажност, температура, осветеност на растенията в „Зелената класна стая" – тип оранжерия и показване на резултатите на интерактивен дисплей.
Втора станция: „Млад природоизследовател" – е лаборатория, в която учениците извършват опити, екпериментират и изследват свойствата на веществата и телата, наблюдават и анализират устройството на растения и животни, осъществяват на практическа работа в реална среда; изследват и анализират взаимовръзката между организмите; условията и средата на живот
Третата станция: „Екология и здравословен начин на живот" - в нея се полагат основите на екологична култура в практическа дейност, изградени са кътове за отдих на открито, училище сред природата „ Зелена класна стая", обособени са контейнери за разделно събиране на отпадъци, изработват се предмети от отпадъчни материали; предвидено е задълбочено изучаване на човешкия организъм – дигитално представяне на органи, макети, функции на системите; учениците обогатяват познанията си за „Биоземеделие" – отглеждане на екологично чисти продукти.
Четвърта станция: „Аз предприемачът" - е място за изграждане на система от интегрирани дигитални уроци с цел професионално ориентиране на учениците, изнасяне на урочната дейност в реална среда и практическо прилагане на знанията за земеделие и животновъдство. Дейността е подпомогната от фирми, които са включени в програмата, те са наши бизнес-партньори и са въвели високи технологии на работа в сферата на земеделието и животновъдството, свързани с автоматизация на процесите за отглеждане на растения и животни.
Пета станция: „Зелена класна стая"- опитно поле на открито. Изучаването на учебния материал е подпомогнат от практическа работа. Учениците работят в изградения градински кът – „Зелена класна стая". Обработват почвата, засяват семена, засаждат растения. Основна задача е да правят разлика между отделните операции, изграждат се умения за труд, за да бъдат полезни на себе си и на обществото.
Чрез работата в STEM центъра се осъществява връзки с фирми от местната общност, които подпомогнат реализирането на нашата обща визия за STEM центъра. Тези фирми са обзаведени с най-модерни съвременни технологии за отглеждане на растения и животни, което дава възможност кариерното ориентиране на учениците и тяхното реализиране в живота.
1.Фирма "Камелия - Васил Гетов1 ЕООД". Основната дейност на фирмата е земеделие и животновъдство. В отрасъл земеделие се отглеждат зърнени култури, а в отрасъл животновъдство - има изградена съвременна ферма за отглеждане на овце. Бизнес-партньорът ще подкрепи работата в създадения в нашето училище STEM център чрез изнасяне на урочната дейност в реална среда и практическо прилагане на знанията.
2.Фирма „Изи Танк Плевен ЕООД" е създадена през 2009 г., с цел преработка на царевица. Продуктите, които се получават от преработката на царевица са: царевичен грис и царевично брашно. Бизнес-партньорът ще подкрепи работата в създадения в нашето училище STEM център чрез даване на възможност за запознаване с ниви технологии на работа.
3.Образователният сайт "Уча се", подкрепи оформянето на STEM обучението, чрез обучения, менторска подкрепа и консултации за осъществяване на идеята на проекта и концепцията на STEM центъра.
4.Фирма Ди.Аи.Джи Технолоджис е с дейност разработка на софтуерни облачни приложения както и консултиране внедряване на облачни дигитални платформи. Ди.Аи.Джи Технолоджис е клон на Американска фирма DRUNDO LLC базирна във Бостън, щата Масачузетс която е сартифициран партньор за облачните платформи Майкрософт Ажури Гугъл за САЩ. Фирма Ди.Аи.Джи Технолоджис е партньорът, който ни подкрепи чрез създаване на електронна платформа за работа н отдалечена електронна среда в Гугъл и чрез обучения за работа с дигитални уроци. Създаде иновативно приложение на система за наблюдение в реално време на показатели за влажност, температура, осветеност на растенията в „Зелената класна стая" – тип оранжерия и показване на резултатите на интерактивен дисплей.
Отчитането на резултатите ще осъществяваме чрез следните критерии и показатели:
Критерии:
1. Ниво на владеене на учебния материал
2. Степен на използване на технологиите в STEM – центъра
3. Правилно и точно решаване на казуси
4. Практично приложение на теоретичните знания
5. Валидност – критерий за качеството на използваните методи за изследователски и диагностични цели
6. Процент от учениците реализиращи се ПГСС „Проф. Иван Иванов" в град Долни Дъбник.
Показатели за оценяване на посочените критерии са:
1. Високо равнище – максимално използване на запаса от знания и личен опит от всички ученици – от 90 до 100%.
2. Средно равнище – частично използване на запаса от знания и личния опит от група ученици – от 40 до 90%.
3. Ниско равнище – недостатъчно използване на наличната информация, не достатъчно споделяне на правилата и алгоритмите за поставените задачи – под 40%.

Най-трайният ефект от реализиране националната програмата „Изграждане на училищна STEM среда" е промяна на цялостното организационно развитие на училището, нови педагогически подходи и стратегии на преподаване.
Обучението в училищния център насърчава ученето чрез правене и преживяване и прилагането на иновативни решения за решаване на казуси, реорганизация на учебната среда. Учениците проучват, изследват, анализират и сравняват връзките и зависимостите в основни природни явления.
Младите хора придобиват необходимите знания и умения, обучават се в различна среда, чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот, избират как да се обучават и реализират в професиите, за да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.