01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 2008 г.

Печат
Публикуване

 

ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

2008 г.

 


 

Име на проекта:„Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частно партньорство в Област Плевен”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Приоритет 1Добро управление; Подприоритет 1.4 Администрацията – партньор на бизнеса

Бюджетна линияBG051PO002/08/1.4-02

Вх. № 41/30.07.2008 г.

Стойност на проекта:693 016,40 лв.

Продължителност:12 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– партньор, водещ по проекта Община Плевен

Цел на проекта:Създаване на условия за ефективно използване на публичните ресурси чрез прилагане на ПЧП и създаване на благоприятни условия и прозрачни правила за партньорство между бизнеса и администрацията.

Специфични цели:

1. Повишаване капацитета на общинските администрации и формиране на умения за прилагане на различни форми на ПЧП.

2. Създаване на стратегическа база за ефективно управление на общинската собственост като предпоставка за осъществяване на ефективно ПЧП.

3. Разширяване участието на бизнеса в предлагането на публични услуги чрез развитие на ПЧП в съответствие  с инвестиционните приоритети на регионалните и местни власти.

4. Повишаване разбирането за ПЧП и уменията за планиране на ПЧП.

 

ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ


 

Име на проекта:„Подобряване на средата за обучение и възпитание на децата в община Долни Дъбник”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Приоритет 1Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1 Социална инфраструктура

Бюджетна линияBG161PO001/1.1-01/2007

Вх. № 31/20.05.2008 г.

Стойност на проекта:4 704 819,61 лв.

Продължителност:24 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:Развитие на устойчиви и достъпни населени места в рамките на Община Долни Дъбник, които да бъдат привлекателни за жители, посетители и инвеститори, и повишаване  на конкурентоспособността на региона.

Специфични цели:

1. Модернизация на образователната инфраструктура в Общината и подобряване качеството на живот.

2.Подсигуряване на равен достъп до образование на всички деца, включително малцинствени групи и деца с увреждания.

3. Изграждане на уютна, добронамерена и предразполагаща децата среда на възпитание и обучение.

4.Намаляване на разходите за поддръжка и отопление на сградите, обект на проекта.

Предвидени дейности: Обновяване на сградния фонд и прилежащите дворни пространства на 11 сгради от образователната инфраструктура на Общината, както следва: НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Долни Дъбник: Сграда 1 - УПИ І-604, кв.21 и Сграда 2 - УПИ ІV-1564, кв.97; ОДЗ „Щастливо детство” – гр. Долни Дъбник: Сграда 1 - 1УПИ ХІІ-1298, кв.25 и Сграда 2 - УПИ І-291, кв.28; ЦДГ „Цвята Христова” – с. Горни Дъбник: УПИ І-473,474,475, кв.86; ЦДГ „Цано Велчев” – с. Крушовица: УПИ 469, кв.72; ОДЗ „Гергана” – с. Садовец: Сграда 1 - УПИ ХІІ-1274, кв.140 и Сграда 2 - УПИ І-570, кв.8; ЦДГ „Щастливо детство” – с. Петърница: УПИ ІІ-488, кв.141; ЦДГ „Калина Малина” – с. Градина: УПИ ІІ-56,57,60, кв.44; ЦДГ „Васил Цаков” – с. Бъркач: УПИ ХVІ-149, кв.53.  Предвижда се ремонт на покривните конструкции, вътрешен и външен ремонт на стария амортизиран сграден фонд, както и благоустройствени мероприятия на прилежащите дворни пространства на описаните сгради, обект на настоящето проектно предложение.

 


 

Име на проекта:„Подобряване на транспортно-експлоатационните качества на общински пътища в Община Долни Дъбник”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Приоритет 2Регионална и местна достъпност; Операция 1.1 Регионална и местна пътна инфраструктура

Бюджетна линияBG161PO001/2.1-02/2007

Вх. № 54/30.06.2008 г.

Стойност на проекта:4 902 820,74 лв.

Продължителност:24 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:Развитие на устойчиви и достъпни населени места в рамките на Община Долни Дъбник, които да бъдат привлекателни за жители, посетители и инвеститори, и повишаване  на конкурентоспособността на региона.

Специфични цели:

1.Подобряване на транспортната достъпност в Община Долни Дъбник и съседните общини.

2.Подобряване на безопасността на движението по общинска пътна мрежа.

3.Осигуряване на по-добри възможности за мобилност на населението.    

Предвидени дейности: Осигуряване на по-добра пътна достъпност в рамките на ареала, чрез цялостно преасфалтиране, оформяне на банкети и канавки, полагане  на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на следните пътища от общинска пътна мрежа:

- път IV-13712 (нов номер PVN1060) – Крушовица – Петърница, участък от км 34 +300 до км 37+500;

- път PVN1186 – Садовец – Телиш (до граница с Община Червен бряг), участък от км 22 +200 до км 27+150;

- път PVN2061 – Долни Дъбник – Градина, участък от км 0+850 до км 6+880;

- път PVN2062 – Долни Дъбник – пресичане с път III-305, участък от км 0+900 до км 3+000.

- Ремонт на трайното пътно покритие (преасфалтиране) за подобряване на транспортно – експлоатационните качества на общинските пътища и отвеждане на дъждовните и поройните води по точно определен начин в отводнителните крайпътни канавки;

- Предпазване от заливане на пътната настилка и последващи наноси от кал и осигуряване на постоянни и безопасни условия на движение;

- При реализацията на СМР да се осигури нормална връзка на жителите на населените места до прилежащите земеделски земи.

 


 

Име на проекта:„Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник.”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Бюджетна линияBG161PO005/08/1.30/01/01

Вх. № 58131-61-61 от 08.05.2008 г.

Стойност на проекта:1 159 650 лв.

Продължителност:18 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:

1. Подготовка и реализация на всички необходими дейности за разработване на инвестиционни проекти във водния сектор за агломерации над 2 000 е.ж. в Община Долни Дъбник, попадащи в приложенията към програмата за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник.

2. Изготвяне на качествени проекти за изграждане на инфраструктура за околната среда, за изпълнение на поетите ангажименти на Република България в предприсъединителния процес и задълженията, произтичащи от членството на страната в Европейския съюз.

3. Подобряване условията на живот в населените места в Община Долни Дъбник.

4. Създаване на устойчиви условия за опазване и подобряване състоянието на водите в района и изграждане на нова екологична инфраструктура, отговаряща напълно на европейското и националното екологично законодателство.

5. Подобряване на инвестиционния климат в региона и респективно доходите на населението, което от своя страна ще създаде възможности и предпоставки за отделяне на повече средства, свързани с поддръжката и експлоатацията на финансираните от ЕС съоръжения.

Предвидени дейности

1.Предварителни (прединвестиционни) проучвания за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и канализационни мрежи.

2.Идейни проекти, представени на бенефициента в минимум два варианта, които ще бъдат съобразени с резултатите от предпроектните проучвания и които бенефициентът ще подложи на обсъждане от Експертен съвет по Устройство на територията към Община Долни Дъбник и ще бъде избран оптималният вариант за всяко населено място.

3.Изготвяне на финансово – икономически анализи на одобрените варианти от идейните проекти за всяко населено място.

4.Изготвяне на работни проекти на одобрените варианти от идейните проекти за всяко населено място.

5.Изготвяне на работни проекти за реконструкция на водопроводни мрежи на с. Горни Дъбник и разпределителната водопроводна мрежа на гр. Долни Дъбник.

6.Изготвяне на комплексни доклади, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ за работните проекти.

7.След одобряване на работните проектии издаване на разрешения за строеж на същите, ще бъдат подготвени Технически спецификации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещите инфраструктурни проекти, в брой и обем съгласно спецификата на отделните обекти.

8.Ще бъдат попълнени 4 бр. формуляри за кандидатстване за финансиране, за всяка агломерация по отделно, по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013”.

 

 

ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 


 

Име на проекта:„Социалните асистенти – помощ за достоен живот на самотно живеещи стари хора и болни граждани от община Долни Дъбник”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Бюджетна линияBG051PO001/5.2-01

Вх. № 184/22.10.2008 г.

Стойност на проекта:119 470,60 лв.

Продължителност:12 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:Осигуряване в семейна среда на качествени грижи (социални услуги)  на самотно живеещите стари хора и лица с увреждания от община Долни Дъбник, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост.

Специфични цели:

*Създаване на реална възможност за реализиране на правото на самотно живеещите стари хораи хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си.

*Усъвършенстване и подобряване на социалните услуги  за самотно живеещите стари хораи възрастни  с увреждания, чрез нов подход при  ангажиране на социалните асистенти .

*Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция

Предвидени дейности:

1.Индивидуална оценка на потребностите на потребителите на социални услуги от 7 населени места на община Долни Дъбник. Подготовка и структуриране на  индивидуалните работни планове

2. Закупуване на оборудване, пряко свързано с реализиране на дейноститепо проекта

3.Подбор и назначаване на социални асистенти

4. Обучение на социалните асистенти

5.Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата «Социален асистент»

6. Предоставяне на социалната услуга  „Социален асистент”

7.Разпространение на проектните резултати за осигуряване на публичност, прозрачност и обмен на добри практики

 


 

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

Стойност на проекта:17 308,80 лв.

Продължителност:12 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:Намаляване на безработицата в Община  Долни Дъбник и интегрирането на болни хора, които дълго време са били лишени от грижи и внимание. Повишаване на жизненото им равнище.

 


 

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Стойност на проекта:237 468,17 лв.

Продължителност:12 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:Ефективна интеграция на пазара на труда на регистрирани безработни в Дирекция „Бюро по труда” гр. Долна Митрополия. На лица от неравнопоставени групи (безработни без трудов опит, с ниско образование, без квалификация, възрастни безработни над 50 години) ще бъдат предложени качествени услуги по заетостта, с цел бързото им устройване на работа и избягване на риска от изпадането им в бедност, което ще доведе до ефективното им социално включване. От друга страна настоящият проект има значително екологично въздействие върху населените места на Община Долни Дъбник.

Почистването на водните канали, преминаващи през населените места от наноси, тиня и тревна растителност и изрязване на саморасли дървета и храсти ще осигури нормална проводимост на водния поток в населеното място и ще намали вероятността от възникване на наводнения.

Работата по обекти „Нерегламентирани сметища” – изкопаване и натоварване на битови отпадъци, както и ръчното събиране на леки фракции и депонирането им на общинското депо за неопасни отпадъци ще ограничи вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и ще намали риска от неконтролируеми замърсявания, ще се подобри чистотата на населените места и условията за живот на населението.

Текущото поддържане на парковете в населените места на Община Долни Дъбник ще доведе до поддържане на техния привлекателен вид за жителите и гостите на Общината, ще се подобри микроклимата в района, ще се даде възможност на децата и младите хора да прекарват свободното си време в по-приятна обстановка. Предвиждаме изсичане на саморасли храсти и издънки на дървета, оформяне на живи плетове, косене, създаване на цветни лехи и поддържането им.

В гробищните паркове на населените места ще се извършват дейности по поддържане на алеите и зелените площи – изсичане на саморасли храсти, косене, метене и др.

За всяко кметство предвиждаме по един работник, който ще се ангажира с поддръжката на Ел. и ВиК - инсталациите, поддръжка на мебелния фонд, отстраняването на дребни технически повреди и др. в зависимост от нуждите и специфичните условия в съответните административни сгради. В град Долни Дъбник и в селата Садовец, Горни Дъбник и Петърница се предвижда и по един работник – социоконсултантски услуги. Лицата, ангажирани в този вид дейност ще оказват съдействие на нуждаещи се лица при подаване на документи в НОИ, Дирекции „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”, както и ще осъществяват организиране на отчетността на работещите по проекта лица, тяхното консултиране и предоставяне на необходимата им информация във връзка с трудовата им заетост.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 2008 г.. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free