01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 2009 г.

Печат
Публикуване

ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

2009 г.

 


 

Име на проекта:„Подобряване на градската средана град Долни Дъбник”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Приоритет 1Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска

Бюджетна линияBG161PO001/1.4-02/2008

Вх. № 047/05.01.2009 г.

Стойност на проекта:4 360 591,88 лв.

Продължителност:21 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:Да се подобри физическата и жизнената среда на градския център в агломерацията на община Долни Дъбник като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Специфични цели:

Ø  Да се подобри физическия аспект на градската среда в гр. Долни Дъбник;

Ø  Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги предлагани в гр. Долни Дъбник;

Ø  Да се създадат условия на младите хора да спортуват и да водят по-здравословен и укрепващ спортните традиции на общината живот;

Ø  Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда в гр. Долни Дъбник.

.

Предвидени дейности:

Изграждане на напълно достъпна среда и в частност достъп на хора с увреждания до съществуващата административна сграда на гр. Долни Дъбник наложи малка, частична промяна на съществуваща част от горепосочената сграда , както и изграждане на новопроектирана рампа като елемент за преодоляване на разликата при съществуващите нива в сградата и на денивелацията при входа спрямо съществуващата кота на  тротоара.

Особяване на максимален брой паркоместа върху общински имот XIII-526, както и реализацията на ограда около имота за ясното определяне на неговите граници. Мястото, цел на разработвания проект се намира северо-западно от сградата на община Долни Дъбник. Предвидения за изграждане и функциониране обществен паркинг ще бъде предназначен за общо безвъзмездно ползване от жителите и посетителите на гр.Долни Дъбник.

подобряване на градската среда, в частност разглежданата централна зона на гр.Долни Дъбник и е неразделна и взаимодопълваща се част от предвиденото озеленяване и облагородяване на градския парк южно от сградата на общината. В него се изясняват заложените съоръжения, настилки и др. в техните архитектурно–художествени и утилитарни функции, както и конструктивната и цялостната им техническата обезпеченост.

Проектната разработка обхваща проектиране на спортна площадка – тенис на корт на мястото на съществуващо в момента нефункциониращо лятно кино (същото ще бъде разрушено). Игрището е предвидено с нормативни размери. За него е предвидена настилка от изкуствена трева, оградено е с метални пана 2м/3м по детайл. Предвидени са също така и кошчета за смет и пейки без облегалки. Предвидена е реконструкция на алейната мрежа на централен градски парк – преасфалтиране, както и пейки и кошчета за отпадъци. В частта озеленителни мероприятия съществуващата широколистна растителност в Централния градски парк се запазва.

Благоустройствени мероприятия-  изграждане, рехабилитация, възстановяване на площадки за спорт и отдих в: кв.19А; кв.70А; кв. 100А,  кв.110А.

 


 

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

Продължителност:12 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:Назначени 3 лица за социални асистенти, които да обслужват по 3 лица. Намаляване на безработицата в Община  Долни Дъбник и интегрирането на болни хора, които дълго време са били лишени от грижи и внимание. Повишаване на жизненото им равнище.

 


 

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Продължителност:12 месеца

Роля на Община Долни Дъбник– подготовка и управление

Цел на проекта:Проектът, който Община Долни Дъбник  предлага за разглеждане и оценяване от Агенция по заетостта е разработен в съответствие с изискванията и възможностите на Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2009 година.

В изпълнение на политиката на Европейската общност за повишаване на икономическата активност и заетостта, Община Долни Дъбник чрез настоящия проект полага усилия за ефективна интеграция на пазара на труда на регистрирани безработни в Дирекция „Бюро по труда” гр. Долна Митрополия. На лица от неравнопоставени групи (безработни без трудов опит, с ниско образование, без квалификация, възрастни безработни над 50 години) ще бъдат предложени качествени услуги по заетостта, с цел бързото им устройване на работа и избягване на риска от изпадането им в бедност, което ще доведе до ефективното им социално включване. От друга страна настоящият проект има значително екологично въздействие върху населените места на Община Долни Дъбник.

Почистването на водните канали, преминаващи през населените места от наноси, тиня и тревна растителност и изрязване на саморасли дървета и храсти ще осигури нормална проводимост на водния поток в населеното място и ще намали вероятността от възникване на наводнения.

Работата по обекти „Нерегламентирани сметища” – изкопаване и натоварване на битови отпадъци, както и ръчното събиране на леки фракции и депонирането им на общинското депо за неопасни отпадъци ще ограничи вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и ще намали риска от неконтролируеми замърсявания, ще се подобри чистотата на населените места и условията за живот на населението.

Текущото поддържане на парковете в населените места на Община Долни Дъбник ще доведе до поддържане на техния привлекателен вид за жителите и гостите на Общината, ще се подобри микроклимата в района, ще се даде възможност на децата и младите хора да прекарват свободното си време в по-приятна обстановка. Предвиждаме изсичане на саморасли храсти и издънки на дървета, оформяне на живи плетове, косене, създаване на цветни лехи и поддържането им.

В гробищните паркове на населените места ще се извършват дейности по поддържане на алеите и зелените площи – изсичане на саморасли храсти, косене, метене и др.

За всяко кметство предвиждаме по един работник, който ще се ангажира с поддръжката на Ел. и ВиК - инсталациите, поддръжка на мебелния фонд, отстраняването на дребни технически повреди и др. в зависимост от нуждите и специфичните условия в съответните административни сгради. В град Долни Дъбник и в селата Садовец, Горни Дъбник и Петърница се предвижда и по един работник – социоконсултантски услуги. Лицата, ангажирани в този вид дейност ще оказват съдействие на нуждаещи се лица при подаване на документи в НОИ, Дирекции „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”, както и ще осъществяват организиране на отчетността на работещите по проекта лица, тяхното консултиране и предоставяне на необходимата им информация във връзка с трудовата им заетост.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 2009 г.. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free