Напредък по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник, обл.Плевен - май 2021

Печат
Публикуване

ДОКУМЕНТАЦИЯ