Продължава изпълнението на проект по ОПРЧР 07.03.2014

Печат
Публикуване

 

Продължава изпълнението на проект

„Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

През месец март 2014 година Община Долни Дъбник беше уведомена за положителна техническа и финансова верификация на Искане за Междинно плащане №3 по Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”. Проектътсе изпълнява съгласно сключен договор № BG051PO001-5.1.04-0029-С0001между Община Долни Дъбник и Агенция за социално подпомагане, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.04„ПОМОЩ В ДОМА”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на обща стойност 219 509,62 лв. и се изпълнява в периода 01.02.2013 – 31.05.2014 година. Искането за междинно плащане беше внесено на 09.01.2014 год. и в него са включени разходи по проекта през месец ноември 2013 година. Верифицираните разходи са на стойност 17 012,52 лв.

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Долни Дъбник носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не можеда се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.