01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Покана по Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Имам удоволствието да Ви поканя на пресконференция по случай приключване на ПроектЗвено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”.Проектът се изпълнява съгласно сключен договор №BG051PO001-5.1.04-0029-С0001между Община Долни Дъбник и Агенция за социално подпомагане, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Очаквам Ви на14 май 2014 г. (сряда)от 10,00 часа в зала „Илия Бешков" в сградата на Община Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев " № 59.

На пресконференцията ще бъдат представени приключилите дейности по проекта и резултатите от неговото изпълнение, ефекта от реализацията му и ползите за обществеността на Община Долни Дъбник.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Елица Дякова – ръководител на проекта на тел. 0878/65 71 29.

 

 

С  уважение!

         БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Долни Дъбник носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не можеда се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Покана по Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free