01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Изпълнението на проект „Св. Иван Рилски” - 27.03.2014г.

Печат
Публикуване

ИНФОРМАЦИЯ

 

От 01 март 2014 година Община Долни Дъбник започна изпълнението на проект „Св. Иван Рилски” - село Садовец, община Долни Дъбник” сфинансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд  на Европейския съюз. Срокът на изпълнение е 16 месеца, от които 11 месеца ще се предоставя социалната услуга. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 138 284, 84лв.

 

Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за децентрализация на младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие на резидентна форма на услуга в Общива Долни Дъбник – защитено жилище.

Специфичните  цели са:

Ø  Прилагане на нов комплексен подход за качествена грижа за младежи с увреждания, лишени от родителски грижи чрез осигуряване на пълноценен и относително самостоятелен начин на живот в среда близка до семейната и с възможност за подкрепа и изява;

Ø  Прилагане на нови подходи за социална работа от квалифициран персонал, основани на професионална оценка на нуждите на всеки младеж.

 

В дейностите по проекта ще бъдат включени:

Ø  8 младежи с увреждания, напускащи специализирани институции за деца с физически / умствени увреждания;

Ø  5 души персонал, ангажиран в социална услуга „защитено жилище за младежи”

 

Ще бъдат изпълнени следните основни дейности:

1.    Организация и управление;

2.    Информиране и публичност;

3.    Подбор на персонал;

4.    Адаптационни дейности, подготовка за преместване, преместване и настаняване на младежите в защитеното жилище;

5.    Предоставяне на социалната услуга защитено жилище.

Защитеното жилище „Св. Иван Рилски” в село Садовец ще осигури :

ü  възможност 8 пълнолетни младежи с увреждания от различен пол и етническа принадлежност да бъдат настанени в среда, близка до семейната;

ü  относително независим и пълноценен живот на младежите, подпомагани от професионалисти;

ü  устойчив подслон, грижа и подпомагане на обитателите за самостоятелно и автономно справяне с живота в общността;

Персоналът на защитеното жилище

v  ще подпомага младежите:

üв овладяване на социални умения и компетенции  за реализация на пазара на труда;

üусвояване на битови умения (готвене, пазаруване, почистване, определяне на менюто, управление на личните финанси)и на трудови навици и умения за отглеждане на зеленчуци и плодове в двора на защитеното жилище за задоволяване на лични нужди;

üпри контактуване с институции, взимане на самостоятелни решения, осъществяване на индивидуални контакти, посещения и гостуване, поддържане на връзки с роднини и близки;

v  ще предоставя в зависимост от оценките на потребностите и изготвените индивидуални планове на младежите различен пакет от услуги: образователни, здравни и социални услуги; организация на свободно време и лични контакти

 

За контакти:

Ръководител на проекта: Иван Ветов– зам. кмет на Община Долни Дъбник

GSM:0878382280/0878801460 e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Долни Дъбник  носи цялата отговорност за неговото съдържание и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Изпълнението на проект „Св. Иван Рилски” - 27.03.2014г.. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free