01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Изпълнението на проект по схема Помощ в дома на ОПРЧР - 23.05.2013

Печат
Публикуване

Продължава изпълнението на проект

„Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

В периода 13-14 юли в зала „Илия Бешков” в административната сграда на Община Долни Дъбник се проведе първият поддържащ обучителен семинар на домашните санитари по Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”съгласно сключен договор № BG051PO001-5.1.04-0029-С0001между Община Долни Дъбник и Агенция за социално подпомагане, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.04„ПОМОЩ В ДОМА”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Семинарът се организира с цел надграждане на знанията и практическите умения на домашните санитари за качествено предоставяне на комплексните социални услуги в домашна среда. Едни от темите, които бяха застъпени по време на обучението бяха Антидискриминационни практики, включително зачитане на различиятана потребителите, Поверителност на личните данни и информация, Недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов, етнически и други форми на тормози други.

В поддържащия обучителен семинар взеха участие четиридесетте домашни санитари от всички населени места на общината. Пред екипа за организация и управление на проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник” те споделиха своите впечатления от работата с потребителите, трудностите които срещат по време на предоставяне на услугите и задоволството на лицата с трайни увреждания и самотно живеещите възрастни хора, които ползват социалните услуги по проекта.

Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник” се изпълнява съгласно сключен договор № BG051PO001-5.1.04-0029-С0001между Община Долни Дъбник и Агенция за социално подпомагане, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.04„ПОМОЩ В ДОМА”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на обща стойност 219 509,62 лв. и се изпълнява в периода 01.02.2013 – 31.05.2014 година.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Изпълнението на проект по схема Помощ в дома на ОПРЧР - 23.05.2013. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free