01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Изпълнението на проект по схема Помощ в дома на ОПРЧР - 21.08.2013

Печат
Публикуване

Продължава изпълнението на проект

„Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

През месец октомври 2013 година Община Долни Дъбник беше уведомена за положителна техническа и финансова верификация на Искане за Междинно плащане №1 по Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”. Проектътсе изпълнява съгласно сключен договор № BG051PO001-5.1.04-0029-С0001между Община Долни Дъбник и Агенция за социално подпомагане, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.04„ПОМОЩ В ДОМА”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на обща стойност 219 509,62 лв. и се изпълнява в периода 01.02.2013 – 31.05.2014 година. Искането за междинно плащане беше внесено на 05.08.2013 год. и в него са включени разходи по проекта от неговото стартиране през месец февруари, до края на месец юли тази година. Верифицираните разходи са на стойност 44 345, 79 лв.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Изпълнението на проект по схема Помощ в дома на ОПРЧР - 21.08.2013. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free