01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Изпълнението на проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

Продължава изпълнението на проект

„Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На 01.02.2013г. Община Долни Дъбник стартира дейностите по изпълнение на Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”съгласно сключен договор № BG051PO001-5.1.04-0029-С0001между Община Долни Дъбник и Агенция за социално подпомагане, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.04„ПОМОЩ В ДОМА”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Максималната обща сума на проекта е 219 509,62 лв.

Основната целна проекта е да се изгради и започне да функционира Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж“ гр. Долни Дъбник, чрез което ще се осигурят подкрепа и социално включване на най-уязвимите социални групи.

Специфичните целина проекта са:

üОсигуряване на реален достъп до иновативните услуги в домашна среда на нуждаещите се от тях лица, в т. ч. и деца от всички населени места на територията на община Долни Дъбник.

üСъздаване на нови работни места за безработните и обезкуражени лица от малките селища, в които пазарът на труда не предлага възможности за трудова реализация.

Въвеждането на комплексни услуги в домашни условия за най-силно уязвимите групи е иновативна стъпка за комплексно задоволяване на индивидуалните потребности на всеки конкретен потребител. Чрез създаденото Звено по иновативен начин ще се предоставят три вида почасови услуги в домашна среда - за лична помощ, за социална подкрепа и социално включване и за помощ при комунално - битови дейности.

 

През месец април приключи етапа на подбор на кандидатите за работа като домашни санитари в Звеното за услуги в домашна среда. 97 мъже и жени от Община Долни Дъбник кандидатстваха за работа за 40 работни места за длъжност „Домашен санитар“. Одобрените лица преминаха през въвеждащ обучителен семинар, проведен в периода 23-26 април в град Долни Дъбник.

В изпълнение на утвърдена Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома”, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Долна Митрополия извърши оценки на потребностите на 258 кандидат потребители, подали заявление за включване в проекта. На базата на получените оценки бяха определени 120 потребители от всички населени места на Общината за ползватели на социалните услуги в домашна среда по проекта.

В началото на месец май започна предоставянето на социалните услуги. Одобрените домашни санитари и потребители на услугите са разпределени, както следва:

- в гр. Долни Дъбник – 13 домашни санитари и 37 потребители;

- в с. Садовец – 4 домашни санитари и 12 потребители;

- в с. Крушовица – 3 домашни санитари и 9 потребители;

- в с. Горни Дъбник – 7 домашни санитари и 21 потребители;

- в с. Градина – 2 домашни санитари и 7 потребители;

- в с. Петърница – 7 домашни санитари и 21 потребители;

- в с. Бъркач – 4 домашни санитари и 13 потребители;

Създаденото “Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж - гр. Долни Дъбник ще функционира 12 месеца.

За предоставяните социални услуги потребителите ще заплащат такса, Съгласно решение №79/12.06.2012г. на Общински съвет Долни Дъбник, както следва:

üПочасови услуги за лична помощ – 0,05 лв./час;

üПочасови услуги за комунално-битови дейности - 0,05 лв./час;

üПочасови услуги в подкрепа за социално включване - 0,05 лв./час;

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Изпълнението на проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free