01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Напредък по проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”

Печат
Публикуване

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

П Р О Е К Т

 „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”

по Договор №BG161РО001/1.4-06/2010/037

 

На 03.06.2011 год. Кметът на Община Долни Дъбник – г-н Борислав Станимиров подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/1.4-06/2010/037 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за изпълнение на проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”.

Стойността на Договора за безвъзмездна финансова помощ е 925 173,90 лв.,разпределени както следва:

786 397,81 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие

92 517,39 лв. съфинансиране от националния бюджет

46 258,70 лв. собствен принос на Община Долни Дъбник

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот и предотвратяване на възможен риск от наводнение на територията на село Градина.

Специфични цели:

- Превантивни мероприятия по предотвратяване на аварии, причинени от приток на високи води в коритото на река Петърнишка бара в границите на с.Градина;

- Намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;

- Ликвидиране на предпоставки за увреждане на инфраструктурата в село Градина;

Проектътпредвижда извършване на корекция на дерето на река Петърнишка бара само в населеното място от км 0+211 до км 0+617, дължината на участъка е 406 м,съгласно Технически проект и изготвени подробни КСС-та, описващи подробно предвижданите за реализация строително - монтажни дейности.

След проведена процедура по Закона за обществени поръчки беше избран изпълнител на строително-монтажните работи на обекта по проекта – „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО 2000” АД – гр. Плевен.Строителният надзор на изпълнението на СМР се осъществява от „ВИДИПЕМА” ЕООД – гр. Плевен, авторският надзор се упражнява от „ВОДПРОЕКТ-КОНСУЛТ” ЕООД – гр.София. Одитът на проекта е възложен на „ОДИТ КОНСУЛТ А енд М” ЕООД – гр. София, а изпълнението на мерки за осигуряване на информация и публичност по проекта – на „РОЗБУЛ” ЕООД – гр. Плевен.

В резултат на проекта ще бъде повишено качеството на живот в Община Долни Дъбник и предотвратен възможен риск от наводнение в територията на село Градина. Постигането на предвидените резултати ще доведе до качествена промяна на заобикалящата градска среда и статута на крайните бенефициенти – ползватели на подобрената инфраструктура.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Напредък по проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free