01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Информация по проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”

Печат
Публикуване

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

П Р О Е К Т

 „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”

по Договор №BG161РО001/1.4-06/2010/037

 

На 03.06.2011 год. Кметът на Община Долни Дъбник – г-н Борислав Станимиров подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/1.4-06/2010/037по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за изпълнение на проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”.

 

Стойността на Договора за безвъзмездна финансова помощ е 925 173,90 лв.,

разпределени както следва:

786 397,81 лв.съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие

92 517,39 лв.съфинансиране от националния бюджет

46 258,70 лв.собствен принос на Община Долни Дъбник

 

Продължителността на проекта е 24 месеца.

 

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот и предотвратяване на възможен риск от наводнение на територията на село Градина.

Специфични цели:

- Превантивни мероприятия по предотвратяване на аварии, причинени от приток на високи води в коритото на река Петърнишка бара в границите на с.Градина

- Намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда

- Ликвидиране на предпоставки за увреждане на инфраструктурата в село Градина

 

Проектътпредвижда извършване на корекция на дерето на река Петърнишка бара само в населеното място от км 0+211 до км 0+617, дължината на участъка е 406 м,съгласно Технически проект и изготвени подробни КСС-та, описващи подробно предвижданите за реализация строително - монтажни дейности.

Ще бъдат изградени два вида масивни подпорни стенив зависимост от натоварването. Предвидени са барбакани на височина Qср.макс., с дренажна призма от страна на терена. Проектирани са отводнителни канавки в ниските места, които заустват в корекцията. Вертикалните фуги между подпорните стени са решени със стиропор. Напречното сечение е с двустранен наклон на дъното към оста на корекцията с цел компактно преминаване на високите води. Дъното не е облицовано, проектирани са дънни бетонни прагове за укрепването му. При надлъжния профил са обособени три надлъжни наклона на дъното през населената част. Наклоните са проектирани така, че максимално да следят естествения наклон на дъното.

 

Дейности по проекта

Дейност 1 – Подготовка, организация и управление изпълнението на проекта

Дейност  2 –  Организация и провеждане на тръжни процедури

Дейност  3 – Извършване на строително-монтажни работи

Дейност  4 – Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор

Дейност  5 – Мониторинг и отчетност на проекта

Дейност  6 – Публичност и визуализация на проекта

Дейност  7 – Одит на проекта

 

В резултат на проекта ще бъде повишено качеството на живот в Община Долни Дъбник и предотвратен възможен риск от наводнение в територията на село Градина. Постигането на предвидените резултати ще доведе до качествена промяна на заобикалящата градска среда и статута на крайните бенефициенти – ползватели на подобрената инфраструктура. В процеса на изпълнение на дейностите ще бъдат привлечени човешки ресурси в местен и регионален мащаб, ще бъдат осигурени работни места както при изграждането и формирането на градска среда, така и след приключване на проектните дейности – при стопанисване и поддържане на подобрената инфраструктура.

 

 

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Информация по проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free