Площадка по проект“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

Община Долни Дъбник официално стартира на 7 септември изпълнението на строителните дейности по проектПрилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на Община Долни Дъбник”. Проектът е по Оперативна програма “Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, ОПЕРАЦИЯ 1.1 „Социална инфраструктура”. 

Проектът бе внесен през месец юни 2010 г., на 13 декември 2010 г. Кметът на общината подписа Договора за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/016. Стойността на проекта е 1 272 675,43 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 033 669,45 лв. и финансов принос на общината 239 005,98 лв. и срок за изпълнение на проекта - 14месеца.

Проектът предвижда подобряване на енергийната ефективност в СОУ „Христо Ботев” гр. Долни Дъбник, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Петърница и ОУ „Христо Ботев” с. Садовец. 

При проведената процедура за избор на изпълнител тръжна документация бе закупена от 10 фирми, кандидатстваха 9. За изпълнители бяха избрани:

- СОУ „Христо Ботев” гр. Долни Дъбник – „Стоянов-06” ЕООД, гр. Варна

- ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Петърница -  „Стоянов-06” ЕООД, гр. Варна

- ОУ „Христо Ботев” с. Садовец -  „Монолитно строителство” ЕООД, гр. София.

С които се сключиха договори за изпълнение на строителните дейности по проекта. Срокът за изпълнението им е 2 месеца. Независимият строителен надзор по време на строителството ще се упражнява от„Контпас” ЕООД, гр. София.

 Предвидените по проекта дейности са за подмяна на дограмата, топлинна изолация, ремонт на покривите и изолация на покривните плочи в трите училища и подмяна на горивната база на училището в село Петърница, като за външната мазилка са разработени специални проекти за цветовете.