01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Споразумение за финансиране на проект „Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

На 22.06.2011 год. Кметът на Община Долни Дъбник – г-н Борислав Станимиров подписа Споразумение за финансиране на проект „Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Долни Дъбник” по Проект за социално включване на Министерството на труда и социалната политика, финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Проектът е на обща стойност 736 512 лв. и е с продължителност 24 месеца.

Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели, да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

 

Общата целна проекта е превенция за социално изключване и намаляване на бедността сред децата от 0 до 7 години от Община Долни Дъбник чрез инвестиции в тяхното развитие.

Специфични цели:

1. Разкриване на социални услуги от комплексен тип в местната общност за подобряване готовността на децата от семейства с ниски доходи и деца с увреждания за включване в образователната система.

2. Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижата и развитието на децата от уязвими социални групи на възраст от 0 до 7 години.

3. Подобряване на материалната база на Община Долни Дъбник за гарантиране качество на услугите за деца от уязвимите групи на възраст от 0 до 7 години.

4. Създаване на местна мрежа за социална подкрепа и формиране на родителски умения сред уязвими групи.

 

По проекта се финансира създаването и предоставянето на следните услуги:

Ø  Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители:

- Формиране и развитие на родителски умения. Услугата включва групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители; групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 години; индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 години.

- Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията. Услугата включва посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията на майки или членове на техните семейства заедно с детето.

- Семейно консултиране и подкрепа. Услугата включва групови и индивидуални сесии за семейно планиране, консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца.

- Здравна консултация за деца. Услугата включва редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата.

Ø  Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители:

- Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове. Услугата включва работа с деца, интегрирани в детски градини; работа с родителите на децата; съвместна работа с всички родители.

- Мониторинг на готовността за обучение. Услугата включва преглед на психомоторното и физическото развитие на децата най-малко в началото и в края на всяка година в детската градина.

- Семейно консултиране и подкрепа. Услугата включва групи за консултации и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години; консултиране и подкрепа (индивидуално или групово) на необхванати случаи на деца и семейства в риск.

- Здравна консултация за деца. Услугата включва редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното развитие на децата.

- Допълнителна подготовка за равен старт в училище. Услугата включва създаване на летни групи/училища.

- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Услугата включва оценка на нуждите на децата от подкрепа.

 

Общият брой потребители по проекта е 2 196. От тях:

Деца от 0 до 3 години – 165;

Деца от 3 до 7 години – 902;

Родители на деца от 0 до 3 години – 571;

Родители на деца от 3 до 7 години – 558;

В проекта ще бъдат включени потребители – деца и техните родители от всички населени места на Община Долни Дъбник.

 

Услугите за деца от 0 до 3 години и техните родители ще се предоставят общо от 9 специалиста – социален работник, гинеколог, педиатър, медицинска сестра, психолог, физиотерапевт/кинезитерапевт, юрист, логопед, стоматолог.

Услугите за деца от 3 до 7 години и техните родители ще се предоставят от 10 специалиста - социален работник, гинеколог, педиатър, медицинска сестра, психолог, физиотерапевт/кинезитерапевт, юрист, логопед, стоматолог, педагог.

Специалистите ще бъдат подпомагани от 8 медиатора.

 

Услугите ще се предоставят в две бази – в гр. Долни Дъбник и в с. Петърница. Потребителите от всички населени места ще бъдат транспортирани до двете бази чрез две транспортни средства – пътнически автобус с 22 места и пътнически автобус с 15 места, които ще бъдат закупени със средства по проекта. Някои от услугите ще се предоставят от т.нар. „мобилни екипи” от специалисти, които ще посещават потребителите на място по домовете им.

Двете бази в гр. Долни Дъбник и в с. Петърница ще бъдат основно ремонтирани за нуждите на проекта. Сградата в гр. Долни Дъбник се намира на ул. „Христо Янчев” №72. Сградата е с търговско-административно предназначение и е изцяло общинска собственост. В нея ще се изпълняват дейности и социални услуги с деца и родители от целевите групи от селищата Долни Дъбник, Горни Дъбник, Садовец и Крушовица. В базата в гр. Долни Дъбник ще се обособят следните помещения:

- помещение за кинезитерапия – Център за ранна интервенция на увреждания;

- кабинет за екипни обсъждания на екипа за ранна интервенция;

- стая за групови занимания;

- стая за индивидуални занимания;

- стая за работа с деца;

- здравен кабинет;

- методически кабинет;

- стая на психолога и педагога;

Базата в с. Петърница ще бъде поместена в помещения в приземния етаж на ЦДГ „Щастливо детство” за целевите групи от селищата Петърница, Бъркач и Градина. Ще бъдат обособени две стаи за групови занимания и стая за индивидуални занимания.

 

В организацията и управлението на проекта ще участват специалисти от администрацията на Община Долни Дъбник. Екипът за работа по управление на проекта е в състав:

- Лилия Василева Пейчева – заместник-кмет на Община Долни Дъбник – ръководител на проекта;

- инж. Тихомир Ангелов Тодоров – ст. експерт „Капитално строителство” – експерт „Инвеститорски контрол” по проекта;

- Агнеса Момчилова Огнянова-Иванова – мл. експерт „Социални дейности” – технически сътрудник по проекта;

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Споразумение за финансиране на проект „Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free