01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Проект “Социалните асистенти – помощ за достоен живот на самотно живеещи стари хора и болни граждани от Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

Изпълнението на проект “Социалните асистенти – помощ за достоен живот на самотно живеещи стари хора и болни граждани от Община Долни Дъбник”, договор № BG051PO001-5.2.04-0010-C0001, стартира изпълнението си от 01.10.2009г. Социалните услуги се предоставят от 01.12.2009 г.в съответствие с плана за действие. При подбора на потребителите, екипа за изпълнение на проекта констатира необходимост от подкрепа на повече самотно живеещи и страдащи от хронични заболявания, трудно подвижни стари хора от населените места, в които проектът се изпълнява. В тежките условия на селските общности, възрастните хора които живеят сами и страдат от тежки заболявания имат единствената надежда за по-достоен живот единствено, чрез предоставяне на услуги в общността. В тази връзка Община Долни Дъбник е подала искане за увеличаване на индикатора за брой сключени договори с преките потребители на социалните услуги, респективно на броя на сключените договори с лицата предоставящи социални услуги.

По проект е заложено 42 потребители да ползват услугата „Социален асистент”. Предвид оценките на потребностите на лицата подали заявление за участие в проекта се налага увеличаване на целевата група ползваща услугата „Социален асистент”. Община Долни Дъбник  предлага заложения индикатор да бъде променен от 42 на 49 потребители, съответно социалните асистенти увеличени със 7 души. Предвид потребностите на потребителите и желанието им да бъдат обслужвани от посочени от тях лица предлагаме социалните асистенти да бъдат разпределени по населените места в зависимост от получената оценка на потребностите на кандидат – потребителите от Списък с резерви. Те ще бъдат назначени на 4 часов работен ден за 3 месеца (юли, август и септември).

Смятаме, че предложените промени няма да се отразят негативно на изпълнението на настоящия проект, а ще доведат до разширяване обема на основния индикатор „ползватели на социалните услуги” и повишаване качеството и ефективността на социалните услуги.

Надяваме се, че исканата промяна ще бъде одобрена считано от 01.07.2010 г.

 

Тази публикацияе създаденас финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикациятасе носи от Община Долни Дъбник и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тяотразява официалното становище на Европейски съюз и Договарящия орган.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Проект “Социалните асистенти – помощ за достоен живот на самотно живеещи стари хора и болни граждани от Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free