01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Проект „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Печат
Публикуване

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд

 

П Р О Е К Т

„Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители – гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник”

по Договор №58-131-С061 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,

 

На 12.01.2009 год. Кметът на Община Долни Дъбник – г-н Борислав Станимиров подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № Договор №58-131-С061 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност между Министерството на околната среда и водите и Община Долни Дъбник за проект №58131-61-61 „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

§  Подготовка и реализация на всички необходими дейности за разработване на инвестиционни проекти във водния сектор за агломерации над 2 000 е.ж. в Община Долни Дъбник, попадащи в приложенията към програмата за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник.

§  Изготвяне на качествени проекти за изграждане на инфраструктура за околната среда, за изпълнение на поетите ангажименти на Република България в предприсъединителния процес и задълженията, произтичащи от членството на страната в Европейския съюз.

§  Подобряване условията на живот в населените места в Община Долни Дъбник.

§  Създаване на устойчиви условия за опазване и подобряване състоянието на водите в района и изграждане на нова екологична инфраструктура, отговаряща напълно на европейското и националното екологично законодателство.

§  Подобряване на инвестиционния климат в региона и респективно доходите на населението, което от своя страна ще създаде възможности и предпоставки за отделяне на повече средства, свързани с поддръжката и експлоатацията на финансираните от ЕС съоръжения.

 

 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ:

Липсата на пречиствателни станции и канализационни мрежи в селищата на Община Долни Дъбник води до сериозна заплаха за водните ресурси в района – повърхностни и подземни води. Неконтролираното обезвреждане на битовите отпадни води е еднакво тревожно и опасно и за водните екосистеми, и за здравето на хората. Без изградена екологична инфраструктура Община Долни Дъбник няма достатъчно устойчиви механизми за опазване на околната среда по отношение на водите. Това води до влошаване състоянието на повърхностните и подземните водни тела в района, до замърсяване на повърхностните води от емисии, зауствания и изпускания на вредни вещества, до отвеждане на замърсители в подземните води и влошаване състоянието на подземните водни тела.

Старата и амортизирана водопроводна мрежа в населените места на Община Долни Дъбник е причина за доказано лошото качество на питейната вода, която хората използват ежедневно, а това от своя страна води до реална заплаха за тяхното здраве. Липсата на питейна вода с добри показатели създава ежедневни проблеми на населението, повишава общата заболеваемост основно от стомашно-чревни болести (особено при децата) и не на последно място води до уронване на достойнството на хората и възпрепятства тяхното социално развитие.

Един от основните проблеми, с които Община Долни Дъбник се сблъсква за подобряване на текущата ситуация в областта на водния сектор е липсата на достатъчно собствени средства за изготвяне на всички необходими документи и на качествени и пълни проекти за екологична инфраструктура. Общинската администрация няма нужните човешки и финансови ресурси, за да подготви необходимите проектни предложения, с които да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

РЕШЕНИЯ:

В резултат на реализацията на проекта се създава възможност за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, за изграждане на канализационни системи изцяло в населените места от общината с над 2000 е.ж., за подмяна на амортизираната и опасна за здравето водопроводна мрежа.

Чрез изграждане на нова екологична инфраструктура ще се създадат устойчиви условия за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите в района – ще се предотврати влошаването на състоянието на повърхностните водни тела, ще се постигне добро състояние на водите, ще се постигне добър екологичен потенциал и добро химично състояние на повърхностните води, ще се предотврати влошаването на състоянието на подземните водни тела.

Замяната на старите етернитови тръби с нови РVС ще доведе до премахване на рисковете за здравето на хората, които крие употребата на питейна вода с влошени показатели.

Проектът дава възможност на Община Долни Дъбник да изготви качествени и пълни интегрирани водни проекти, които да бъдат представени за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

РЕЗУЛТАТИ:

В резултат на проекта Община Долни Дъбник разполага с подготвени качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, канализационни мрежи и реконструкция на водоснабдителните мрежи в четири агломерации на общината - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник.

Общият брой обслужвано население, което е предвидено в подготвените проектни предложения възлиза на 12 352 души. С готовите инвестиционни проекти и попълнени формуляри, Община Долни Дъбник ще има възможност да кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за инфраструктурни проекти.

 

 

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 

ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК УЛ. „ХРИСТО ЯНЧЕВ” №59

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”                                                            

www.ope.moew.government.bg

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Проект „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free