Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1

Печат
Публикуване

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд.

 

П Р О Е К Т

Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник.

 

Проектът предвиждаподготовка на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, канализационни колектори, канализационни мрежи и реконструкция на водоснабдителните мрежи (където е необходимо) в гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник в Община Долни Дъбник– по отделно за всяко населено място. С готовите инвестиционни проекти Община Долни Дъбник ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за инфраструктурен проект.Проектът е на стойност 1 159 650 лв.

Основни цели:

1. Подготовка и реализация на всички необходими дейности за разработване на инвестиционни проекти във водния сектор за агломерации над 2 000 е.ж. в Община Долни Дъбник, попадащи в приложенията към програмата за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник.

2. Изготвяне на качествени проекти за изграждане на инфраструктура за околната среда, за изпълнение на поетите ангажименти на Република България в предприсъединителния процес и задълженията, произтичащи от членството на страната в Европейския съюз.

3. Подобряване условията на живот в населените места в Община Долни Дъбник.

4. Създаване на устойчиви условия за опазване и подобряване състоянието на водите в района и изграждане на нова екологична инфраструктура, отговаряща напълно на европейското и националното екологично законодателство.

5.Подобряване на инвестиционния климат в региона и респективно доходите на населението, което от своя страна ще създаде възможности и предпоставки за отделяне на повече средства, свързани с поддръжката и експлоатацията на финансираните от ЕС съоръжения.

Дейности по проекта:

1. Прединвестиционни проучвания, проектиране и изготвяне на идейни проекти за ПСОВ, канализационни колектори, канализационни мрежи на гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник и изготвяне на работни проекти за ПСОВ, канализационни мрежи и реконструкция на водопроводни мрежи за същите агломерации от Община Долни Дъбник.

2. Изготвяне на комплексни доклади, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ за проектите по дейност 1.

3. Изготвяне на финансово-икономически анализи и попълване на формулярите за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Изготвяне на технически спецификации за възлагане на обществени поръчки за дейностите включени в бъдещите инфраструктурни проекти.

4. Изготвяне на доклад от одит на проекта от лицензиран експерт – счетоводител.

5. Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекта.

 

 

 

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК УЛ.”ХРИСТО ЯНЧЕВ” №59,

ТЕЛ. 06514 24 45, ФАКС 06514 20 70,

EMAIL – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.