ОП-0061 „Упражняване на строителен надзор на „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник,обл. Плевен”

Печат
Публикуване

ОП-0061 „Упражняване на строителен надзор на „Строително-монтажни работи за извършване натехническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник,обл. Плевен” по проект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник,обл. Плевен”, финансиран чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –Д-34-6/12.03.2020 г.

 

 

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП                Дата 12.06.2020 г.

2.Информация за публикувана обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП      Дата 12.06.2020 г.

3.Документация за участие                                                                                           Дата 12.06.2020 г.

4.Методика за оценка                                                                                                     Дата 12.06.2020 г.

5.Техническа спецификация                                                                                         Дата 12.06.2020 г.

6.Образци към документация                                                                                       Дата 12.06.2020 г.

7. Проект на договор                                                                                                       Дата 12.06.2020 г.

8. Инвестиционен проект                                                                                               Дата 12.06.2020 г.

9. Протокол                                                                                                                       Дата 19.10.2020г.

10. Договор                                                                                                                        Дата 03.11.2020г.