01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0060 „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

Печат
Публикуване

ОП-0060   „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” по проект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”, финансиран чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Д-34-6/12.03.2020 г.

Обект на обществената поръчка: СТРОИТЕЛСТВО

Вид процедура: Публично състезание – чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП

 

1. Уникален номер на поръчката в АОП – 01071 - 2020 - 0002        Дата 09.06.2020 г.

 2. Решение за откриване на процедура                                                    Дата 09.06.2020 г.

 3. Обявление за поръчка                                                                               Дата 09.06.2020 г.

 4. Документация за участие                                                                         Дата 09.06.2020 г.

 5. Методика за оценка                                                                                    Дата 09.06.2020 г.

 6. Техническа спецификация                                                                       Дата 09.06.2020 г.

 7. Проект на договор                                                                                       Дата 09.06.2020 г.

 8. еЕЕДОП                                                                                                          Дата 09.06.2020 г.

 9. Приложения към документация за участие                                        Дата 09.06.2020 г.

 10. Инвестиционен проект                                                                             Дата 09.06.2020 г.

11. Отговор на запитване                                                                               Дата 18.06.2020г.

12. Протокол №1                                                                                             Дата 27.07.2020 г.

13. Протокол №2                                                                                             Дата 30.07.2020г.

14. Протокол №3                                                                                            Дата 31.08.2020г.

15. Протокол №4                                                                                            Дата 01.09.2020г.

16. Съобщение за отваряне на ценови оферти                                      Дата 01.09.2020г.

17. Протокол №5                                                                                            Дата 16.09.2020г.

18. Доклад                                                                                                        Дата 21.09.2020г.

19. Заповед/Решение за избор на изпълнител                                     Дата 21.09.2020г.

20. Договор                                                                                                     Дата 04.11.2020г.

21. Обавление за възложена поръчка                                                      Дата 04.11.2020г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0060 „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free