ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ“

Печат
Публикуване

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ“

във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Индикативни оферти следва да бъдат представяни от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка, с обратна разписка, в срок не по-късно от 17.00 часа на 08.04.2020 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59, сградата на Община Долни Дъбник, в „Център за услуги и информация".

 

1. Покана за представяне на оферта                                                       

2. Техническа спецификация                                                                    

3. Образец на оферта                                                                                 

4. Заповед за комисия

5. Оферта

6. Протокол

7. Заповед  за класиране