01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА“,

Печат
Публикуване

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА“,

във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Индикативни оферти следва да бъдат представяни от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка, с обратна разписка, в срок не по-късно от 17.00 часа на 08.04.2020 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59, сградата на Община Долни Дъбник, в „Център за услуги и информация".

 

1. Покана за представяне на оферта                                                       01.04.2020 г.

2. Техническа спецификация                                                                    01.04.2020 г.

3. Образец на оферта                                                                                   01.04.2020 г.

4. Заповед за комисия

5. Оферти

6. Протокол

7. Заповед за класиране

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА“,. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free