01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0058 с предмет: „Избор на изпълнител на СМР/СРР по проект „Текущ ремонт на Културен дом „Илия Бешков“ в гр. Долни Дъбник, финансиран по Проект „Красива България”, във връзка със сключено Споразумение №РД09-20/12.02.2020 г. между Община Долни Дъбник и М

Печат
Публикуване

ОП-0058 С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР/СРР ПО ПРОЕКТ „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА КУЛТУРЕН ДОМ „ИЛИЯ БЕШКОВ“ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, ФИНАНСИРАН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД09-20/12.02.2020 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител на СМР/СРР по проект „Текущ ремонт на Културен дом „Илия Бешков“ в гр. Долни Дъбник, финансиран по Проект „Красива България”, във връзка със сключено Споразумение №РД09-20/12.02.2020 г. между Община Долни Дъбник и Министерство на труда и социалната политика.

ВИД ПРОЦЕДУРА: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА - ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП
1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП       Дата 19.03.2020 г.
2. Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка на стойност по чл.20,ал. 3, т.1 от ЗОП   Дата 19.03.2020 г.
3.Документация за участие                                                                                    Дата 19.03.2020 г.
4. Методика за оценка                                                                                              Дата 19.03.2020 г.
5. Техническа спецификация                                                                                Дата 19.03.2020 г.
6.Приложения към документацията за участие                                               Дата 19.03.2020 г.
7. Проект на Договор                                                                                               Дата 19.03.2020 г.

8. Архитектурно заснемане                                                                                    Дата 19.03.2020г.

9. Становище главен архитект                                                                              Дата 19.03.2020г.

10. Протокол                                                                                                             Дата 04.05.2020г.             

11. Договор                                                                                                                Дата 19.05.2020г.                                                     

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0058 с предмет: „Избор на изпълнител на СМР/СРР по проект „Текущ ремонт на Културен дом „Илия Бешков“ в гр. Долни Дъбник, финансиран по Проект „Красива България”, във връзка със сключено Споразумение №РД09-20/12.02.2020 г. между Община Долни Дъбник и М. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free