01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0056 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.” във връзка съ

Печат
Публикуване

ОП-0056 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник", финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г." във връзка със сключен договор №BG06RDNP001-7.006-0073-C01 от 30.05.2019 г.

Обект на обществената поръчка: СТРОИТЕЛСТВО

Вид процедура: Публично състезание – чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

 

1. Уникален номер на поръчката в АОП - 01071-2019-0002 25.10.2019г.

2. Решение за откриване на процедура             25.10.2019г.

3. Обявление за поръчка                                        25.10.2019г.

4. Документация за участие                                 25.10.2019г.

5. Техническа спецификация                              25.10.2019г.

6. Проект на договор                                                               25.10.2019г.

7. Методика за оценка                                          25.10.2019г.

8. ЕЕДОП                                                                 25.10.2019г.

9. Приложения към документация за участие 25.10.2019г.

10. Инвестиционен проект                                     25.10.2019 г.

11. Протокол №1                                                     22.11.2019г.

12. Протокол №2                                                      02.01.2020г.

13. Съобщение за отваряне на ценова оферта  02.01.2020г

14. Протокол №3                                                       03.01.2020 г.

15. Протокол №4                                                        14.01.2020 г.

16. Доклад                                                                   21.01.2020 г.

17. Заповед - решение                                              21.01.2020 г.

18. Договор                                                                 28.02.2020 г.

19. Обявление за възложена поръчка                  28.02.2020 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0056 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.” във връзка съ. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free