ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА “, във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видов

Печат
Публикуване

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА “, във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.278- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Индикативни оферти следва да бъдат представяни от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка, с обратна разписка, в срок не по-късно от 17.00 часа на03.09.2019 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59, сградата на Община Долни Дъбник, в „Център за услуги и информация".

 

1. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И ГРАДНИСКО-ПАРКОВОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

4. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (КС)

5. ЗАПОВЕД ЗА КОМИСИЯ

6. ОФЕРТИ

7. ПРОТОКОЛ

8. ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ