01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, както следва: - За ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация - Долни Дъбник

Печат
Публикуване

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност", както следва:
- За ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация - Долни Дъбник, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност;
- За ремонт и реконструкция на сградата на Кметство с.Горни Дъбник, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ПРСР 2014-2020г."

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА по чл. 44 от ЗОП във връзка с кандидатстване Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ПРСР 2014-2020г. с проект: „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност", както следва:
- За ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация - Долни Дъбник, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност;
- За ремонт и реконструкция на сградата на Кметство с.Горни Дъбник, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност .
Офертата да ни бъде изпратена лично /упълномощен представител/ или по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция в срок не по-късно от 17.00 часа на 05.03.2019 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация".

1. Запитване за оферта    Дата 25.02.2019г.

2. КСС Долни Дъбник     Дата 25.02.2019г.

3. КСС Гарни Дъбник     Дата 25.02.2019г.

4. Техническа спецификация   Дата 25.02.2019г.

5. Приключила пазарна консултация  Дата 07.03.2019г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, както следва: - За ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация - Долни Дъбник. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free