01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ в гр. Долни Дъбник“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на в

Печат
Публикуване

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов" в гр. Долни Дъбник" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ПРСР 2014-2020г."

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА по чл. 44 от ЗОП във връзка с кандидатстване Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ПРСР 2014-2020г. с проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов" в гр. Долни Дъбник" .

Офертата да ни бъде изпратена лично /упълномощен представител/ или по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция в срок не по-късно от 17.00 часа на 11.07.2018 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация".
1.Запитване за оферта                 Дата 05.07.2018г.

2.КСС                                           Дата 05.07.2018г.

3. Техническа спецификация   Дата 10.07.2018г.

4. Приключила пазарна консултация   Дата 12.07.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ в гр. Долни Дъбник“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на в. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free