01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ -„Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, във връзка с кандидатстване на Община Долни Дъбник по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обнов

Печат
Публикуване

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ -„Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник", във връзка с кандидатстване на Община Долни Дъбник по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ПРСР 2014-2020г."

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА по чл. 44 от ЗОП във връзка с кандидатстване Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ПРСР 2014-2020г. с проект: -„Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник"
Офертата да ни бъде изпратена лично /упълномощен представител/ или по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция в срок не по-късно от 17.00 часа на 11.07.2018 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация".

1. Запитване за оферта                 Дата 05.07.2018г.

2. КСС                                                Дата 05.07.2018г.

3. Техническа спецификация    Дата 05.07.2018г. 

4. Приключила пазарна консултация    Дата 12.07.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ -„Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, във връзка с кандидатстване на Община Долни Дъбник по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обнов. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free