ОП-0046 с предмет: „РЕМОНТ НА ЗАЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „РЕМОНТ ЗАЛА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО БЪРКАЧ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „РЕМОНТ МАЛКА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК”

Печат
Публикуване

ОП-0046 с предмет: „РЕМОНТ НА ЗАЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
„РЕМОНТ ЗАЛА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО БЪРКАЧ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„РЕМОНТ МАЛКА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК"

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „РЕМОНТ НА ЗАЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
„РЕМОНТ ЗАЛА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО БЪРКАЧ"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„РЕМОНТ МАЛКА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК"

Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП
1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП        Дата 26.06.2018г.
2.Приложения към обявата              Дата 26.06.2018г.
3.Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)             Дата 26.06.2018г.
4.еЕЕДОП

5. Протокол №1 на комисията  Дата 19.07.2018г.

6. Протокол №2 на комисията  Дата 27.07.218г.

7. Протокол №3 на комисията   Дата 03.08.2018г.

8. Договор и приложения ОП1   Дата 14.08.2018г.

9.  Договор и приложения ОП2   Дата  14.08.2018г.