01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0045 с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕРВИТУТНОТО ОЧЕРТАНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК: УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II“, С. САДОВЕЦ; УЛ. „

Печат
Публикуване

ОП-0045 с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕРВИТУТНОТО ОЧЕРТАНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК: УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II", С. САДОВЕЦ; УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. КРУШОВИЦА И УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ", С. ГОРНИ ДЪБНИК", ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ", ОТ ПРСР 2014-2020Г."
Обект на обществената поръчка: услуга

Предмет на обществената поръчка: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕРВИТУТНОТО ОЧЕРТАНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК: УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II", С. САДОВЕЦ; УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. КРУШОВИЦА И УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ", С. ГОРНИ ДЪБНИК", ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ", ОТ ПРСР 2014-2020Г."

Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2от ЗОП
1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП    Дата 28.03.2018г.
2.Приложения към обявата       Дата 15.06.2018г.
3.Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)           Дата 15.06.2018г.
4.еЕЕДОП      Дата 15.06.2018г

5. Обявление за удължаване на срока   Дата 21.06.2018г.

6. Дата, час и място на отваряне   Дата 21.06.218г.

7. Протокол на комисията   Дата 26.06.2018г.

8. Договор   Дата 10.07.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0045 с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕРВИТУТНОТО ОЧЕРТАНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК: УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II“, С. САДОВЕЦ; УЛ. „. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free