01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0044 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и последващо осъществяване на авторски надзор за проект „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, във връзк

Печат
Публикуване

ОП-0044 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект" и последващо осъществяване на авторски надзор за проект „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник", във връзка с кандидатстване на Община Долни Дъбник по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ПРСР 2014-2020г."
Обект на обществената поръчка: услуга

Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект" и последващо осъществяване на авторски надзор за проект „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник", във връзка с кандидатстване на Община Долни Дъбник по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ПРСР 2014-2020г."

Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2от ЗОП
1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП         Дата 08.06.2018г.
2.Приложения към обявата         Дата 08.06.2018г.
3.Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)       Дата 08.06.2018г.
4.еЕЕДОП          Дата 08.06.2018г.

5. Протокол на комисията  Дата 20.06.2018г.

6. Договор    Дата 10.07.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0044 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и последващо осъществяване на авторски надзор за проект „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, във връзк. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free