01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0042 с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИСТРОЙКА ЗА КУХНЯ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА С. САДОВЕЦ””

Печат
Публикуване

ОП-0042 с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИСТРОЙКА ЗА КУХНЯ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА С. САДОВЕЦ""

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИСТРОЙКА ЗА КУХНЯ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА С. САДОВЕЦ""

Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП
1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП     Дата 07.06.2018г.
2.Приложения към обявата          Дата 07.06.2018г.
3.Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)           Дата 07.06.2018г.
4. еЕЕДОП            Дата 07.06.2018г.

5. Протокол на комисията     Дата 29.06.2018г.

6. Протокол №2 но комисията  Дата 10.07.20118г.

7. Договор и приложения    Дата 13.07.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0042 с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИСТРОЙКА ЗА КУХНЯ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА С. САДОВЕЦ””. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free