ОП-0039 с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ“ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“ ВЪВ ВРЪ

Печат
Публикуване

ОП-0039 с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОРЗА ОБЕКТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ“ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г., МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“.

Обект на обществената поръчка: услуга

Предмет на обществената поръчка: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОРЗА ОБЕКТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ“ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г., МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“.

Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2от ЗОП

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   Дата 18.05.2018г.

2.Приложения към обявата           Дата 18.05.2018г.

3.Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)                   Дата 18.05.2018г.

4. еЕЕДОП    Дата 18.05.2018г.

5. Дата , час и място на отваряне   Дата 30.05.2018г.

6. Обява за удължаване на срока   Дата 30.05.218г.

7. Протокол на комисията    Дата 08.06.2018г.

8. Договор и приложения към него    Дата 27.06.2018г.