01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0038 с предмет: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВВЯНЕ НА ПАКЕТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78“, ФИНАНСИРАН ПО ПО

Печат
Публикуване

ОП-0038 с предмет: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВВЯНЕ НА ПАКЕТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78", ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №15/07/2/0/00565/15.03.2018г. МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ДФ„ЗЕМЕДЕЛИЕ""

Обект на обществената поръчка: услуга

Предмет на обществената поръчка: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВВЯНЕ НА ПАКЕТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78", ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №15/07/2/0/00565/15.03.2018г. МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ДФ„ЗЕМЕДЕЛИЕ""

Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2от ЗОП
1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП      Дата 15.05.2018г.
2.Приложения към обявата      Дата 15.05.2018г.
3.Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)    Дата 15.05.2018г.

4. еЕЕДОП     Дата 15.05.2018г.

5. Обява за удължен срок    Дата 25.05.2018г.

6. Обявлени дата,час и място на отваряне     Дата 25.05.2018г.

7. Протокол на комисията    Дата 06.06.2018г.

8. Договор и приложения   Дата 12.06.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0038 с предмет: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВВЯНЕ НА ПАКЕТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78“, ФИНАНСИРАН ПО ПО. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free