01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0036 с предмет: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061

Печат
Публикуване

ОП-0036 с предмет: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на
общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923"- по две обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76" - Земни, Пътни, Асфалтови работи, Ремонт на малки и големи съоръжения;
„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76" - Тръбно - канална мрежа за оптичен интернет;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„ Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923" " Земни, Пътни, Асфалтови работи, Ремонт на малки и големи съоръжения;
„ Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923" - Тръбно - канална мрежа за оптичен интернет,
финансиран по подмярка 7.2 от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г." във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00574/16.11.2017г."

Обект на обществената поръчка: строителство
Предмет на обществената поръчка: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на
общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923"- по две обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76" - Земни, Пътни, Асфалтови работи, Ремонт на малки и големи съоръжения;
„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76" - Тръбно - канална мрежа за оптичен интернет;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„ Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923" " Земни, Пътни, Асфалтови работи, Ремонт на малки и големи съоръжения;
„ Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923" - Тръбно - канална мрежа за оптичен интернет,
финансиран по подмярка 7.2 от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г." във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00574/16.11.2017г."

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО 01071-2018-0001    Дата 12.04.2018г.
2. Решение за откриване на поръчката   Дата 11.04.2018г.
3. Обявление на поръчката     Дата 11.04.2018г.
4. Документация за участие     Дата 12.04.2018г.
5. Проект, Разрешение за строеж, Количествено - стойностна сметка ,чертежи - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Дата 12.04.2018г.
6. Проект, Разрешение за строеж, Количествено - стойностна сметка ,чертежи - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2       Дата 12.04.2018г.

7. еЕЕДОП   Дата 12.04.2018г.

8. Писменно разяснение  Дата 03.05.2018г.

9. Протокол №1 на комисията   Дата 23.07.2018г.

10. Съобщение за отваряне на ценови предложения   Дата 23.07.2018г.

11. Протокол №2 на комисията    Дата03.08.2018г.

12. Доклад на комисията    Дата 03.08.2018г.

13. Решение за класиране  Дата 08.08.2018г.

14. Договор и проложения ОП1      Дата 25.10.2018г.

15. Договор и проложения ОП2      Дата 25.10.2018г.

16 Обявление за възложена поръчка  Дата 25.10.2018г.

17. Анекс за изменение на договор    Дата 16.11.2020г.

18. Обявление за изменение на договора   Дата16.11.2020г.

19. Анекс за изменение на договор   Дата16.11.2020г.

20. Обявление за изменение на договора   Дата16.11.2020г.

21. Обявление за приключване на договор об. поз.№1    Дата13.01.2021г.

22. Обявление за приключване на договор об. поз.№2    Дата13.01.2021г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0036 с предмет: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free