01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0035 с предмет: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – кръстовище с път I-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път III-3005

Печат
Публикуване

ОП-0035 с предмет: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – кръстовище с път I-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път III-3005) от км. 0+000 до км. 10+679,76" и реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път III 3005) от км 3+660 до км 5+923, финансиран по подмярка 7.2 от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.", във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00574/16.11.2017г.
Обект на обществената поръчка: услуга
Предмет на обществената поръчка: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – кръстовище с път I-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път III-3005) от км. 0+000 до км. 10+679,76" и реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път III 3005) от км 3+660 до км 5+923, финансиран по подмярка 7.2 от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.", във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00574/16.11.2017г.

Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2от ЗОП


1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   Дата 28.03.2018г.
2. Приложения към обявата    Дата 28.03.2018г.
3. Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)   Дата 28.03.2018г.

4. Обявление за удължаване на срока  Дата 05.04.2018г.

5. Обявление дата и час и място на отваряне на офертите  Дата 05.04.2018г.

6. Разяснения по зададени въпроси  Дата 05.04.2018г.

7. Раязснение  Дата 05.04.2018г.

8. Протокол на комисията №1  Дата 20.04.2018г.

9. Протокол на комисията №2  Дата 04.05.2018г.

10. Договор и приложения      Дата 08.06.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0035 с предмет: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – кръстовище с път I-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път III-3005. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free