01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0033 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

ОП-0033 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

 1. Обект на обществената поръчка: доставки
 2. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”
 3. Вид на процедурата: Публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 4. Уникален номер на поръчката в РОП към АОП: 01071-2017-0003
 5.  Решение за откриване на поръчката                  Дата 14.12.2017г.
 6. Обявление на поръчката                                        Дата 14.12.2017г.
 7. Документация за участие                                       Дата 14.12.2017г.
 8. Срок за получаване на оферти за участие: до 17:00 часа: на дата: 05.01.2018г. в „Център за услуги и информация” в сградата на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59
 9. Офертите се отварят от 13:30 часа на дата 08.01.2018 г. в „Заседателна зала" в сградата на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 10. Протокол 1 на комисията   Дата 16.01.2018г.
 11. Отваряне на ценови оферти на 19.01.2018г. от 10:00 ч.
 12. Протокол №2 на комисията  Дата 23.01.2018г.
 13. Доклод на комисията  Дата 23.01.2018г.
 14. Заповед за класиране  Дата 23.01.2018г.
 15. Договор и приложения  Дата 22.02.2018г.
 16. Обявление за възложена поръчка  Дата 23.02.2018г.
 17. Обявление за приключила поръчка  Дата 08.04.019г.
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0033 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free