01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0030 за откриване по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъб

Печат
Публикуване

ОП-0030 за откриване по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  в гр. Долни Дъбник “

 

1. Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „ Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  в гр. Долни Дъбник “

2. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

3. Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адрес по регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев”№ 59 в „Центъра за услуги и информация” до 17:00 часа на дата 25.07.2017г.

 Офертите се представят в запечатен непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице или по куриер с обратна разписка. Върху плика участника изписва „Оферта”, наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4.Уникален номер на поръчката в АПО: 01071-2017-0002

5. Решение за откриване на поръчката   Дата 21.06.2017г.

6. Обявление на поръчката   Дата 21.06.2017г.

7. Документация за участие   Дата 21.060.2017г.

8. Условия за отваряне на офертите – Офертите на участниците ще се отварят на дата 26.07.2017г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Долни Дъбник на адрес – гр. Долни Дъбник, ул."Христо Янчев" № 59.
При отварянето на офертите на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване

9. Разяснение по зададен въпрос   Дата 12.07.2017г.

10. Протокол на комисията №1  Дата 23.08.2017г.

11. Протокол на комисията №2  Дата 31.08.2017г.

12. Съобщение за отваряне на ценови оферти/05.09.2017/ 9 30   Дата 31.08.2017г.

13. Протокол на комисията №3  Дата 11.09.2017г.

14. Протокол на комисията №4  Дата 20.09.2017г.

15. Доклад за работата на комисията  Дата 28.09.2017г.

16. Заповед за класиране  Дата 28.09.2017г.

17. Обявление за възложена поръчка  Дата 31.10.2017 г.

18. Договор  Дата 30.10.2017 г.

19. Обявление   за приключил договор   Дата 13.01.2021г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0030 за откриване по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъб. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free