01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0026 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

 

ОП-0026 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник"

1. Обект на обществената поръчка: доставки
2. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник"
3. Вид на процедурата: Публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
4. Уникален номер на поръчката в РОП към АОП: № 01071-2017-0001
5. Решение за откриване на поръчката дата 30.01.2017г.
6. Обявление на поръчката  Дата  30.01.2017г.
7. Документация за участие  Дата  30.01.2017г.
8. Срок за получаване на оферти за участие: до 17:00 часа на дата: 21.02.2017 г. в „Център за услуги и информация" в сградата на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59

9. Офертите се отварят от 10:00 часа на дата 22.02.2017 г. в „Заседателна зала" в сградата на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

10. Протокол №1 на комисията  Дата 23.02.2017г.

11. Съобщение за отваряне на ценови оферти  Дата 24.02.2017г.

12. Протоколи и доклад на комисията  Дата 08.03.2017г.

13. Заповед за класиране и определяне на изпълнител  Дата 08.03.2017г.

14. Договор за обществена поръчка и приложения  Дата 18.04.2017г.

15. Обявление за приключил договор  Дата 05.04.2018г.

 

 

 

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0026 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free