01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Пазарна консултация път ПРСР

Печат
Публикуване

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА  по чл. 44 от ЗОП във връзка с кандидатстване подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN1060 - Кръстовище с път I-3 - с.Крушовица- с.Петърница (път III-3005) от км.  0+000  до км. 10+679,76“ и „Реконструкция на  общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път III 3005)  от км 3+660 до км 5+923“.

Офертата да ни бъде изпратена лично /упълномощен представител/ или по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция в срок не по-късно от 12.00 часа на 30.09.2016 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация".

Запитване за оферта Дата 21.09.2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ   Дата 21.09.2016 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Пазарна консултация път ПРСР. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free