01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Пазарни консултации културен дом Долни Дъбник

Печат
Публикуване

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА  по чл. 44 от ЗОП във връзка с кандидатстване подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Ремонт и преустройство на културен дом в гр. Долни Дъбник"

Офертата да ни бъде изпратена лично /упълномощен представител/ или по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция в срок не по-късно от 16.30 часа на 28.09.2016 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация".

Запитване за оферта  Дата 19.09.2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ   Дата 19.09.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Пазарни консултации културен дом Долни Дъбник. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free