01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0024 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на Проект за Общ устройствен план на Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

ОП-0024 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Изготвяне на Проект заОбщ устройствен план на Община Долни Дъбник”

                                                                  

1. Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Изготвяне на Проект заОбщ устройствен план на Община Долни Дъбник

2. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация” до 16:30 часа на дата  16.05.2016 год. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на поръчката в АОП: 01071-2016-0006

5. Решение за откриване на поръчката  дата15.04.2016 год.

6. Обявление на поръчката     дата 15.04.2016 год.

7. Документация за участие  дата 15.04.2016 год.

8. Условия при отварянето на офертите – Офертите на участниците ще се отварят на дата 17.05.2016 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Долни Дъбник на адрес – гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

На отварянето на офертите могат присъстват лицата посочени в чл. 68, ал.3 от ЗОП. Могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

9. Съобщение за промяна дата и час на отваряне на оферти   Дата  18.05.2016 г.

10. Протокол №1 на комисията  Дата 28.06.2016 г.

11. Съобщение за отваряне на ценови оферти  Дата 19.07.2016г.

12. Протокол но комисията  Дата 25.07.2016г.

13. Заповед за класиране и определяне на изпълнител  Дата  25.07.2016г.

14. Възстановяване на гаранции за участие  Дата 23.08.2016 г.

15. Възстановяване на гаранции за участие  Дата  01.09.2016г.

16. Договор и приложение  Дата 01.09.2016г.

17. Информация за извършено плащане  Дата 27.09.0216г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0024 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на Проект за Общ устройствен план на Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free