01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0023 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Долни Дъбник за кандидатстване за европейско финансиране” по обособени позиции

Печат
Публикуване

ОП-0023 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Долни Дъбник за кандидатстване за европейско финансиране” по обособени позиции

 

 

1. Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:

„Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Долни Дъбник за кандидатстване за европейско финансиране” по обособени позиции :

Обособена позиция 1: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и окомплектоване на проектни предложения, необходими на община Долни Дъбник за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проекти: проект „Изграждане на площад в гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник’” и проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване в община Долни Дъбник”;

 

Обособена позиция 2: „Изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на проектно предложение, необходимо на община Долни Дъбник за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект: „Подобряване на спортната инфраструктура  в община Долни Дъбник”

 

Обособена позиция 3: „Изготвяне на инвестиционни проекти:  проект „Изграждане на площад в гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник’” и проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване в община Долни Дъбник” необходими на община Долни Дъбник за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”

 

Обособена позиция 4: „Изготвяне на инвестиционен проект за подобряване на спортната инфраструктура  в община Долни Дъбник”, необходим на община Долни Дъбник за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”

2. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация” до 16:30 часа на дата 14.05.2016г.Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, наименовнието на обособената/ните позиция/ции, за които се участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на поръчката в АОП:  01071-2016-0005

5. Решение за откриване на поръчката  дата 15.04.2016 год.

6. Обявление на поръчката     дата 15.04.2016 год.

7. Документация за участие  дата 15.04.2016 год.

8. Условия при отварянето на офертите – Офертите на участниците ще се отварят на дата 16.05.2016 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Долни Дъбник на адрес – гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

На отварянето на офертите могат присъстват лицата посочени в чл. 68, ал.3 от ЗОП. Могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

9. Протокол №1 на комисията  Дата 28.06.2016г.

10. Съобщение за отваряне на ценови оферти  Дата 12.07.2016г.

11. Протокол на комисията  Дата 19.07.2016 г.

12. Заповед за класиране  Дата 19.07.2016г.

13. Възстановяване на гаранции за участие  Дата 23.08.2016 г.

14. Въдстановяване на гаранции за участие  Дата 01.09.2016г.

15. Договор за ОП1 и проложения  Дата 22.08.2016г.

16. Договор за ОП2 и проложения  Дата 22.08.2016г.

17. Договор за ОП3 и проложения  Дата 12.09.2016г.

18. Договор за ОП4 и проложения  Дата 12.09.2016г.

19. Обявление за прекратен договор по ОП 1 Дата 23.05.2018г.

20. Обявление за прекратен договор по ОП 2 Дата 23.05.2018г.

21. Обявление за прекратен договор по ОП 3 Дата 23.05.2018г.

22. Обявление за прекратен договор по ОП 4 Дата 23.05.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0023 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Долни Дъбник за кандидатстване за европейско финансиране” по обособени позиции. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free