01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0022 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и разтоварване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено пол

Печат
Публикуване

ОП-0022за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с

предмет: Сметосъбиране, сметоизвозване и разтоварване на твърди битови

отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане

чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъбник”

1. Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Сметосъбиране, сметоизвозване и разтоварване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъбник

2. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП

          3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по

регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник –

гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и

информация” до 16:30 часа на датата 10.05.2016 год. Офертите се представят в

запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху

плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, наименование на

участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на поръчката в АОП:  01071-2016-0004

5. Решение за откриване на поръчката  дата 11.04.2016 год.

6. Обявление на поръчката     дата 11.04.2016 год.

7. Документация за участие  дата 11.04.2016 год.

8. Условия при отварянето на офертите – Офертите на участниците ще се

отварят на дата 11.05.2016 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община

Долни Дъбник на адрес – гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

На отварянето на офертите могат присъстват лицата посочени в чл. 68, ал.3 от ЗОП. Могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

9. Разяснение по зададени въпроси   Дата 05.05.2016г.

10. Протокол 1 на комисията  Дата 20.06.2016г.

11. Съобщение за отваряне на ценови оферти  Дата 22.06.2016 г.

12. Протокол на комисията  Дата 30.06.2016г.

13. Заповед за класиране  Дата 30.06.2016г.

14. Договор и приложения  Дата 23.08.2016г.

15. Възстановяване на гаранции за участие  Дата 23.08.2016 г.

16. Информация за извършена плащане август  Дата 14.09.2016г.

17. Информация за извършено плащане  Дата 17.10.2016г.

18. Информация за извършено плащане  Дата 11.11.2016г. 

19. Информация за извършено плащане  Дата 17.11.2016г.

20. Информация за извършено плащане  Дата 15.12.2016г.

21. Обявление за приключен договор  Дата 14.09.2017г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0022 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и разтоварване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено пол. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free