01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0021 за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор на СМР на обекти финансирани от Национален доверителен екофонд” по обособени позиции

Печат
Публикуване

ОП-0021за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор на СМР на обекти финансирани от Национален доверителен екофонд” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на Авторски надзор на СМР на обекти : 1.„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 1, Корпус 1 и Корпус 2 – гр. Долни Дъбник; 2. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 2 – гр. Долни Дъбник; 3.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда – Клуб на пенсионера – с. Садовец финансирани от Национален доверителен екофонд”

Обособена позиция № 2 – „Упражняване на Авторски надзор на СМР на обект : „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Горни Дъбник” финансирани от Национален доверителен екофонд”

2. Вид на процедурата: Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

            3. Срок за получаване на оферта: Офертата се подава на адреса по регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация” до 10:00 часа на датата 11.04.2016 год. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, наименованието на обособената позиция, за която участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

               

4.Място, ден и час за провеждане на договарянето: Отварянето на офертите / заявленията на участниците и провеждането на договарянето за всяка обособена позиция ще се проведе на дата 11.04.2016 год. от 10:30 часа всградата на Община Долни Дъбник - гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59, в Заседателна зала.

5. Уникален номер на поръчката в АОП:  01071-2016-0003

6. Решение за откриване на поръчката  дата 25.03.2016 год.

7. Доклад на комисията  Дата 12.04.2016г.

8. Заповед за класиране по обособени позиции  Дата 12.042016г.

9. Договор за обособени позиция 1  Дата 09.05.2016г.

10. Договор за обособена позиция 2  Дата 09.05.2016г.

11. Информация за сключени договори в АОП  Дата 09.05.2016г.

12. Инфомация за извършена плащане ОП1  Дата 16.12.2016г.

13. Инфомация за приключване на ОП1  Дата 16.12.2016г.

14. Инфомация за извършена плащане ОП2  Дата 21.12.2016г.

15. Инфомация за приключване на ОП2  Дата 21.12.2016г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0021 за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор на СМР на обекти финансирани от Национален доверителен екофонд” по обособени позиции. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free