01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0020 за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР на обекти : 1.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 1, Корпус 1

Печат
Публикуване

ОП-0020за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обекти : 1.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 1, Корпус 1 и Корпус 2 – гр. Долни Дъбник; 2.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 2 – гр. Долни Дъбник; 3.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Горни Дъбник; 4.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда – Клуб на пенсионера – с. Садовец, финансирани от Националния Доверителен екофонд

1. Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обекти : 1.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 1, Корпус 1 и Корпус 2 – гр. Долни Дъбник; 2.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 2 – гр. Долни Дъбник; 3.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Горни Дъбник; 4.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда – Клуб на пенсионера – с. Садовец, финансирани от Националния Доверителен екофонд

2. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация” до 16:30 часа на датата 31.03.2016 год. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на Публичната покана в Портала за обществени поръчки на АОП:  9051551

5. Публична покана (по образец на АОП)  дата 22.03.2016 г.

6. Документация за участие  дата 22.03.2016 г.

7. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата 04.04.2016 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

8. Протокол надзор  Дата 11.04.2016г.

9. Договор и приложения  Дата 09.05.2016г.

10. Информация за извършени плащания  Дата 20.12.2016г.

11. Информация за приключване на дотовор  Дата 20.12.2016 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0020 за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР на обекти : 1.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 1, Корпус 1. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free