01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0019 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради от Община Долни Дъбник" по обособени позиции

Печат
Публикуване

ОП-0019  Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради от Община Долни Дъбник по обособени позиции :

            1. Обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП (открита процедура) с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради от Община Долни Дъбник по обособени позиции :

            Обособена позиция № 1–„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”,Сграда 1, Корпус 1 и Корпус 2–гр. Долни Дъбник”

            Обособена позиция № 2 –  „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 2 – гр. Долни Дъбник”

            Обособена позиция № 3 – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Горни Дъбник”

            Обособена позиция № 4 –  „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда – Клуб на пенсионера – с. Садовец”

 

Всеки участник има право да подава оферта само за една от посочените обособени позиции!

           

2. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация” до 16:30 часа на датата 25.04.2016 год. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, обособената позиция за които се участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и адреса на възложителя.

4. Уникален номер на поръчката в АОП:  01071-2016-0002

5. Решение за откриване на поръчката  дата 25.03.2016 год.

6. Обявление на поръчката     дата 25.03.2016 год.

7. Документация за участие  дата 25.03.2016 год.

8. Условия при отварянето на офертите – Офертите на участниците ще се отварят на дата 26.04.2016 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Долни Дъбник на адрес – гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат присъстват лицата посочени в чл. 68, ал.3 от ЗОП. Могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

9. Протокол №1 на комисията  Дата 19.05.2016г.

10. Оваряне ценови оферти Дата 21.06.2016г.

11. Протокол на комисията  Дата 05.07.2016г.

12. Заповед за класиране  Дата  05.07.2016г.

13. Заповед за определяне на изпълнител на обособена позиция 3  Дата 25.07.2016г.

14. Възстановяване на гаранции за участие  Дата 05.08.2016 г.

15. Възстановяване на гаранции за участие  Дата 23.08.2016 г.

16. Договор за обособена позиция №1  Дата 16.08.2016г.

17. Договор за обособена позиция №2  Дата 16.08.2016г.

18. Договор за обособена позиция №3  Дата 16.08.2016г.

19. Договор за обособена позиция №4  Дата 16.08.2016г.

20. Информация за извършено плащане ОП1  Дата 19.12.2016г.

21. Информация за извършено плащане ОП2  Дата 19.12.2016г.

22. Информация за извършено плащане ОП3  Дата 19.12.2016г.

23. Информация за извършено плащане ОП4  Дата 22.12.2016г.

24. Информация за възстановяване на ГИ за ОП1  Дата 27.12.2016г.

25. Информация за възстановяване на ГИ за ОП2  Дата 27.12.2016г.

26. Информация за възстановяване на ГИ за ОП3  Дата 27.12.2016г.

27. Информация за възстановяване на ГИ за ОП4  Дата 27.12.2016г.

28. Информация за приключване на договор ОП1  Дата 27.12.2016г.

29. Информация за приключване на договор ОП2  Дата 27.12.2016г.

30. Информация за приключване на договор ОП3  Дата 27.12.2016г.

31. Информация за приключване на договор ОП4  Дата 27.12.2016г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0019 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради от Община Долни Дъбник" по обособени позиции. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free