01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0018 / 16.03.2016 год. за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Ремонт на общински пътища – Реконструкция на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – IV ЕТАП”

Печат
Публикуване

ОП-0018 / 16.03.2016 год. за обществена поръчка чрез публична покана по

реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: Ремонт на общински пътища –

Реконструкция на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община

Червен бряг – Садовец – IV ЕТАП”

1. Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: Ремонт на общински пътища – Реконструкция на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – IV ЕТАП”

2. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по

регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник –

гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и

информация” до 16:30 часа на датата 25.03.2016 год. Офертите се представят в

запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху

плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, наименование на

участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на Публичната покана в Портала за обществени поръчки

на АОП:  9051370

5. Публична покана (по образец на АОП)  дата 16.03.2016 г.

6. Документация за участие  дата 16.03.2016 г.

7. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП

на дата 28.03.2016 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община

 

Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и

представители на средства за масово осведомяване и на други лица при

спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва

отварянето.

8. Протокол на комисията  Дата 04.04.2016 г.

9. Договор и приложения  Дата 09.05.2016г.

10. Информация за извършено плащане  Дата 14.09.2016г.

11. Информация за приключване на договора Дата 14.09.2016 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0018 / 16.03.2016 год. за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Ремонт на общински пътища – Реконструкция на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – IV ЕТАП”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free