01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0017 / 16.03.2016 год. за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2016/2017 г.”

Печат
Публикуване

ОП-0017 / 16.03.2016 год. за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава

VIII„а“ от ЗОП с предмет: Осъществяване на специализиран автобусен превоз на

ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2016/2017 г.”

1. Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2016/2017 г.”

2. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по регистрация

(седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870,

ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация” до 16:30 часа на датата

25.03.2016 год. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна

разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката,

наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и

електронен адрес.

4. Уникален номер на Публичната покана в Портала за обществени поръчки на АОП:  9051368

5. Публична покана (по образец на АОП)  дата 16.03.2016 г.

6. Документация за участие  дата 16.03.2016 г.

7. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата

28.03.2016 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Долни Дъбник на адрес: гр.

Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59. Отварянето на офертите е публично и на него

могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени

представители, както и представители на средства за масово осведомяване и на други

лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва

отварянето.

8. Протокол на комисията  Дата 04.04.2016 г.

9. Договор и приложения  Дата 09.05.2016г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0017 / 16.03.2016 год. за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2016/2017 г.”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free